پرسشنامه استخدامی

پر کردن موارد ستاره دار (*) الزامی است

اطلاعات فردی
نام و نشانی شخصی که بتوان در مواقع ضروری با وی تماس گرفت
وضعیت نظام وظیفه
سوابق تحصیلی
سایر مدارک تحصیلی و آموزشی که در داخل یا خارج از کشور گذرانده اید
آشنایی با نرم افزار ها
سوابق شغلی
[ ۱ ]
[ ۲ ]
[ ۳ ]
اطلاعات شغلی
اطلاعات سلامت و کیفری
مشخصات خانواده ( پدر ، مادر ، همسر و فرزندان )
[ ۱ ]
[ ۲ ]
[ ۳ ]
[ ۴ ]
معرف