پلن‌های اشتراک پشتیبانی وبکام

اشتراک معمولی
رفع مشکل برنامه ها
خدمات پشتیبانی ۸:۳۰ الی ۱۶
نصب مجدد وبکام (۲۰۰.۰۰۰ تومان)
کارشناس پشتیبانی مستقیم
نصب نرم افزار های حسابداری و Sql Server
ابزار موبایل رایگان (یک نسخه)
چکاپ ماهانه سرور
پشتیبانی در فضای ابری
آنتی ویروس رایگان برای سرور
بسته امنیتی RDS-Knight
تخفیف در سایر محصولات
اشتراک برنزی
خدمات پشتیبانی ۸:۳۰ الی ۱۶
نصب مجدد وبکام (یکبار رایگان)
بسته امنیتی RDS-Knight
تخفیف در سایر محصولات(۵%)
رفع مشکل ارتباط وبکام
کارشناس پشتیبانی مستقیم
نصب نرم افزار های حسابداری و Sql Server
ابزار موبایل رایگان (یک نسخه)
چکاپ ماهانه سرور
پشتیبانی در فضای ابری
آنتی ویروس رایگان برای سرور
اشتراک نقره ای
خدمات پشتیبانی ۸:۳۰ الی ۱۷:۳۰
نصب مجدد وبکام (دو بار رایگان)
ابزار موبایل رایگان (یک نسخه)
تخفیف در سایر محصولات(۱۰%)
تخفیف در سایر محصولات(۱۰%)
رفع مشکل ارتباط وبکام
کارشناس پشتیبانی مستقیم
نصب نرم افزار های حسابداری و Sql Server
چکاپ ماهانه سرور
پشتیبانی در فضای ابری
آنتی ویروس رایگان برای سرور(یک نسخه)
بسته امنیتی RDS-Knight
اشتراک طلایی
رفع مشکل ارتباط وبکام
خدمات پشتیبانی ۸:۳۰ الی ۱۹:۳۰
نصب مجدد وبکام (سه بار رایگان)
کارشناس پشتیبانی مستقیم
نصب نرم افزار های حسابداری و Sql Server
ابزار موبایل رایگان (یک نسخه)
چکاپ ماهانه سرور
پشتیبانی در فضای ابری
آنتی ویروس رایگان برای سرور(یک نسخه)
بسته امنیتی RDS-Knight
تخفیف در سایر محصولات(۱۵%)