مقاله ها

پخش مویرگی مواد غذایی و نوشیدنی
پخش مویرگی مواد غذایی و نوشیدنی به معنای پخش کردن فرآورده‌هایی است که برای مصرف و رسیدن به دست فروشنده نهایی آماده هستند و محدودیت انقضایی ندارند. ….